Thu chi của Nt5 VN-ngày 19.7.2009

Sunday, July 19, 2009 4:54 PM

Anh BANG than men,

Da chuyen loi chia buon cua anh va gia dinh den hai anh Pham Quang va Nguyen Phu Long, hai ban gui loi cam on anh va gia dinh.
   Tien day toi cung xin duoc cap nhat cong khai tinh hinh tai chanh de anh cung tat ca cac ban duoc ro:
    Tien
   Tien nhan duoc:         400 USD. 18000 = 7.200.000 VND
    Tien da chi :
1-Cac ban benh nang:
 - Nguyen van CA    Di An -Binh Duong   : 1.000.000 vnd
 va 1 may do huyet ap dien tu tu dong   :    600.000 vnd 
 - Nguyen Phuoc Duc Nha Trang             : 1.000.000 vnd
 - Nguyen Hong Phuong Qui Nhon          : 1.000.000 vnd
 - Phan CAI Van Gia- Khanh Hoa             :   500.000 vnd
2-Cac ban ngat ngheo:
 - Tran Thanh Bao         SG                      :    500.000 vnd
 - Tran Van Khanh         Lam Dong          :    500.000 vnd
3-Vo cac ban bi benh nang:
 - Nguyen Ngoc Hung     SG                     :    500.000 vnd
 -Nguyen Trung              Cam Ranh         :    500.000 vnd 
 - Nguyen Thanh Le        Can Tho            :    500.000 vnd( Tr.van Hung chuyen)
 - Tran Van Than             Phan Rang       :    500.000 vnd
 - Ba Qua phu Truong Cong No-Can Tho :    500.000 vnd (Tr.van Hung chuyen) 
4- Le Tang : Mua vong hoa phung dieu
 - 15/7/09 Nhac phu NT5 Pham Quang      :    200.000 vnd
 - 16/7/09 Nhac mau NT5 Ng,phu Long      :    200.000 vnd
 - 17/7/09 Than Phu NT4 Ng,van Trung      :    200.000 vnd
5. 19/7/09 Tham NT5 Nguyen Van CA
    tai phat benh nang nhap vien dang
    nam tai Benh Vien Cho Ray                  :    500.000 vnd
---------------------------------------------------------------------------------------------
                                             TONG CONG : 8.700.000 VND
 Than chuc tat ca cac anh em va gia dinh  luon duoc manh khoe, an vui va hanh phuc.
                                   Than men
                                 TM.NT5 o VN
                                 Vu Quy Ngoc

>>