Phân bổ số tiền khuyến học

Về việc Phân bổ số tiền khuyến học của các cháu F2/ NT5

Thua cac anh em,
Ngay 24/8/08, so tien khuyen hoc cua cac chau NT5 nhan duoc la 950 usd,theo danh sach:

Nguyen ngoc Hung:Saigon ,1 chau DH: 100usd
Tran van Khanh, Lam Dong,1chau TH 50usd
Le quang Lam,Saigon, 1 chau TH 50usd
Pham tan Khai, Soc Trang,1 chau TH 50usd
Tran thanh Bao,Saigon,1 chau TH 50usd
Nguyen van Dung, Quang tri,2 chau DH+1 chau TH 250usd
Pham van Hoa, Da Nang, 1 chau TH 50usd
Dang Hoa, DaNang,1 chau TH 50usd
Huynh kim An, Danang,2 chau TH 100usd
Le minh Tue, Danang, 1 chau DH 100usd

Vi ly do con 1 so anh em o vung xa,hoac do hoan canh kho khan,lien lac khong kip thoi,nen cac chau khong duoc co ten trong danh dach duoc huong tien khuyen hoc dot nay, gom:

Nguyen van Phuoc (da chet), 2 chau TH
Vu van Son, Bien Hoa, 1 DH+1 TH+1 bai liet tu nho
Nguyen dat Thanh,Saigon, 1 chau DH+1TH
Cao van Van Trinh, Can Tho, 1 chau DH

Sau khi tham khao y kien cua 1 so anh em NT5 nhu: Do xuan Manh, Ha minh Tuan, Nguyen phu Long, Pham quang.Tram van Hung...thong qua cac NT1 Thai thanh Dam, NT2 Nguyen van Luat, thong nhat y kien nhu sau:Tren tinh than de chia se niem vui khuyen hoc khi buoc vao nam hoc moi,xin cac anh em hoan hi trich mot phan nho theo ti le de chia se cho cac chau cua 4 truong hop noi tren, niem vui cua cac chau nay cung chinh la niem vui cua chinh chung ta, cu the nhu sau :

Neu tinh 1 phan la 50 usd, thi tong so phan la 950:50= 19 phan, cong them 4 phan neu tren la 23 phan.
So tien doi theo ti gia sang ngay 25/8/08 la 1usd=16.520 vnd.

So tien 520vnd. 950usd=494.000vnd danh cho chi phi di lai,giao chuyen tien.
So tien 16000,950 usd = 15.200.000 vnd chia ra 23 phan.
moi phan duoc la :660.000 vnd

Thuc te cu the so tien moi chau se nhan duoc la:

Nguyen ngoc Hung saigon                         2 phan .660000 = 1320.000 vnd
Tran van Khanh, lam dong,                         1 phan = 660.000 vnd
Le quang Lam, saigon,                              1phan = 660.000 vnd
Pham tan Khai, Soc Trang                         1 phan = 660.000 vnd
Tran thanh Bao,saigon,                              1phan = 660.000 vnd
Nguyen van Dung,QuangTri,                       5phan.660000 =3.300.000 vnd
Huynh kim An, Da nang,                           2 phan.660.000 = 1.320.000 vnd
Le minh Tue,Danang,                                2 phan. 660.000 = 1.320.000 vnd
   
                                          Vũ Quí Ngọc

>>