Le Thanh Hon con trai NT5 Le Minh Tue

        LỄ THÀNH HÔN TRƯỞNG NAM CỦA LÊ MINH TUỆ 25/5/2008