HÌNH ẢNH TỔNG HƠP CỦA NGUYỄN TRÃI 5
 

   

                Hùynh kim Ân – Đà Nẵng gặp các bạn ở Gialai - 24/9/2012